Logo

RSS Print

Egmont Social Compliance-program

Egmont arbetar med sociala överensstämmelser genom Egmonts Social Compliance Program. Programmet innefattar produkter som böcker, tidskrifter, leksaker, aktivitetsprodukter och licensprodukter.

Arbetet med Egmonts uppförandekod ”Code of Conduct” tas i uttryck i Egmonts Social Compliance Program. Programmet har ett dubbelt fokus på såväl ”Supply Chain Management” som produktsäkerhet och kvalitet. Egmont prioriterar arbetet med sociala överensstämmelser för att säkerställa att Egmonts produkter produceras i enlighet med Egmonts uppförandekod och med respekt för de personer som producerar produkterna. Samtidigt är det också viktigt för Egmont att produkterna är säkra att använda och överensstämmer med gällande lagstiftning.

Egmonts Social Compliance-program – en ansvarsfullt organiserad leverantörskedja 

Hos Egmont arbetar vi för att tillgodose samhällskraven genom att organisera vår leverantörskedja på ett ansvarsfullt sätt. Detta har i många år varit en grundläggande del av Egmonts verksamhet. En särskild plan, Egmont Social Compliance Programme, har instiftats för att hjälpa oss säkerställa en jämn och kvalitativ nivå på våra leverantörers arbete med samhällsansvar. Planen fokuserar såväl på samhällsansvaret som på produkternas kvalitet och säkerhet.

Detta innebär att nya och existerande leverantörer av böcker, tidskrifter, leksaker, aktivitetsprodukter och licensprodukter måste genomgå en kontrollprocess för att få godkännande att tillhandahålla produkter åt Egmont, eller licensprodukter. Processen består av tre steg.

Hur fabriker eller tryckerier ska kontrolleras bestäms efter en riskbedömning. Egmont har definierat tre grupper med olika risknivåer, enligt internationellt accepterad standard.

Grupp 1 har den högsta risknivån, och fabriker/tryckerier i dessa länder kontrolleras årligen.
Grupp 2 kontrolleras med 18–24 månaders mellanrum.
Grupp 3 har den lägsta risknivån och kontrolleras på tillfällig basis.

När risknivån är fastställd utförs kontrollen av en eller flera kontrollanter. Egmonts kontroller utgår från Egmonts uppförandekod, Code of Conduct, och fokuserar på mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöfrågor och antikorruption. Alla fabriker och tryckerier kontrolleras före produktionen för att säkerställa att de lever upp till kraven i Egmonts uppförandekod.

På fyra områden har vi absolut nolltolerans hos alla våra leverantörer:

  • Inget barnarbete
  • Inget tvångsarbete
  • Inga allvarliga hälso- eller säkerhetsbrister som medför risk för anställda att mista livet eller ådra sig kroppsskador
  • Iakttagande av lokala minimilöner

Om det upptäcks att en tillverkares anläggning bryter mot någon av dessa punkter ingriper Egmont omedelbart. Fabriken eller tryckeriet ställs under övervakning och kommer att utsättas för ytterligare kontroller av att felen har åtgärdats. Praktiskt taget genomförs en kontroll av de anställda där Egmont tittar på mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöskydd och antikorruption. Detta sker med hjälp av en dokumentanalys, en översyn av arbetsförhållandena på fabriken och intervjuer med anställda och ledningen.

Sista steget i processen är att utvärdera kontrollanternas rapporter och återkoppla om vilka punkter som kräver omedelbar uppmärksamhet och vilka som behöver rättas till under kommande kontrollperiod.

Egmont genomför och utvärderar flera hundra kontroller över hela världen som utförs av ackrediterade firmor enligt intrenationell standard. Under 2018 har inga överträdelser av Egmonts nolltolerans identifierats.

Mer om Egmonts arbete med produktsäkerhet och kvalitetsfrågor finns att läsa här