Logo

RSS Print

Miljø og klima

Egmont er et miljøbevisst selskap som arbeider med å påvirke klima og miljø i minst mulig grad

Beskyttelse av klima og miljø

Egmonts arbeid med å beskytte miljøet og klimaet er fundert i Egmonts og leverandørenes overholdelse av gjeldende lover og forskrifter. Egmonts leverandører og samarbeidspartnere blir bedt om å signere Egmonts Code of Conduct der krav om å etterleve alle gjeldende lover og forskrifter er formulert. Gjennom Egmonts Social Compliance Programme blir Egmonts leverandører revidert på bakgrunn av blant annet hvordan de håndterer og bruker kjemikalier og avfall. Avdekkes utfordringer med å overholde retningslinjene i Egmonts CoC går Egmont i dialog med leverandøren for å utbedre dette.

 

Egmonts miljøpolitikk

Høsten 2016 ble Egmonts miljøpolitikk godkjent av Egmonts Group Management og den kunne dermed presenteres for selskapet med tanke på implementering i 2017. Miljøpolitikken er utarbeidet etter input fra alle divisjoner i Egmont fordi virksomheten er så mangeartet. Arbeidet med tv- og filmproduksjon i TV2 Norge og Nordisk Film gir andre utfordringer enn produksjonen av bøker og blader slik Cappelen Damm og Egmont Publishing utfører. Politikken fokuserer på fem områder:

  • Energiforbruk
  • Emballasje
  • Avfallshåndtering
  • Kjemikalier
  • Papirinnkjøp

Det er opp til den enkelte division å konsekvensberegne og bedømme hvor divisjonen har størst miljømessig fotavtrykk og/eller hvor de kan gjøre den største forskjellen for miljøet.

Egmonts uttømmende miljøpolitikk finner du her.

 

Miljø- og klimarapportering

Mot slutten av 2017 startet Egmont å samle inn miljø- og klimadata fra hovedkontoret og Egmonts fire divisjoner i Danmark, Norge og Sverige. Egmont rapporterte i 2018 også på disse tre markedene, som står for størstedelen av Egmonts omsetning. De rapporterte temane er:

  • Energiforbruk
  • Avfall
  • Godstransport
  • Papir
  • Emballasje

Egmont forventer med tiden å øke omfanget av sin miljørapportering.