Logo

RSS Print

Et godt liv for barn og unge

Egmontfondet, på dansk Egmont Fonden, jobber for å bekjempe det vi har definert som”den moderne fattigdommen”. Det gjør vi ved å fokusere målrettet på å støtte og bygge opp under utsatte barn og unges læring og livsmestring for å redusere betydningen av en eventuell negativ sosial arv.

Egmontfondets allmennyttige aktiviteter foregår primært i Danmark. Men fondet støtter også tiltak i Norge innenfor områder der vi har utviklet spesialkompetanse og der hvor vi ser muligheter for å skape synergier mellom aktivitetene i de to landene.

I 2017 delte Egmontfondet ut nær 120 millioner kroner til innsatser målrettet for å støtte og bygge opp under utsatte barn og unges læring og livsmestring.

Eksempler på støtte i 2016 

Tidlig innsats

I 2016 sjøsatte Egmontfondet sammen med den danske tenketanken DEA initiativet “Småbørnsalliancen” som samler sentrale aktører på 0-6-årsområdet. Bred forskning viser at det er nødvendig å sette inn tiltak tidlig om vi skal bryte den negative sosiale arven. Det lykkes vi ikke godt nok med i dag. Målet med alliansen er å skape et sterkt og ambisiøst fellesskap som kan bidra til ny viten og løsninger som gjør at vi blir bedre til å støtte og bygge opp under små barns læring og livsmestring.

Skilsmisse

Egmontfondet har siden 2014 hatt et partnerskap med danske Børns Vilkår som arbeider for å skape bedre trivsel for barn som opplever skilsmisse. I 2016 har partnerskapet resultert i lanseringen av rapporten ”Mine forældre skal skilles. Så vidt jeg forstår” og kampanjen #skiltmedbørn. Det har skapt stor offentlig oppmerksomhet og debatt om hvordan man kan hjelpe barnet når foreldrene skal skilles. Partnerskapets innsats har blant annet betydd at de politiske partiene i 2016 ble enige om å bevilge midler til at barn fanget i konfliktfylte skilsmisser får sin egen 'advokat' i form av en uavhengig ressurs og bisitter. Dette har vært et prosjekt i regi av den danske Regjering, Børns Vilkår og Egmontfondet.

Partnerskap med Kronsprinsparets Fond i Norge

Egmontfondet inngikk i 2016 et partnerskap med Kronprinsparets Fond i Norge. Målet med partnerskapet er å øke trivsel og læring for unge i Norge gjennom å motivere og hjelpe flere unge til å fullføre videregående utdanning. Et av initiativene som Egmontfondet støtter gjennom partnerskapet er UngInvest, som er et alternativt tilbud til ungdom mellom 16 og 19 år som har droppet ut av tradisjonelt skoleløp. UngInvest makter med en mer praktisk og jordnær tilnærming til læring å motivere nær 80 prosent av elever i deres system til å vende tilbake til videregående utdanning. Partnerskapet skal dessuten bidra til at gode metoder og gode idéer spres på tvers av landegrensene og at flere blir inspirert til å gjøre en innsats. Avtalen varer i fire år og har en samlet økonomisk ramme på 12,7 millioner kroner.

Handlingsplan for flyktninger

Egmontfondet avsatte i 2016 over 37 millioner kroner til en spesiell innsats de kommende to årene for å støtte nyankomne flyktningbarn. Midlene skal gå til innsatser og initiativer for å sikre barna en best mulig start på livet i Danmark og Norge. Egmontfondet ønsker med innsatsen å ta et viktig medansvar og bidra til løsninger av en rekke sentrale problemer som flyktningbarna opplever. Fondet ønsker samtidig å fremme et bredt samarbeid på tvers av sektorer, fagområder og forvaltningsnivåer for slik å få til best mulig innsats for og med de nyankomne flyktningbarna. Fondet støtter dette arbeidet både i Norge og Danmark.

En Håndsrekning

I 2016 delte Egmontfondet ut 12,5 millioner kroner i enkeltstøtte til utsatte barn og familier. Håndsrekningen til barn og unge kan for eksempel være støtte til fritidsaktiviteter, sommerleir, julegaver eller andre ting som styrker muligheten for å leve et normalt barne- og ungdomsliv. Enkeltstøtten ble delt ut gjennom fem sosiale organisasjoner i Norge og Danmark: Norske Kvinners Sanitetsforening, Røde Kors i Danmark, Børnehjælpsdagen, Landsorganisationen af Kvindekrisecentre og Mødrehjælpen. Målet er at håndsrekningen fra Egmontfondet følges opp av langsiktig hjelp i form av for eksempel rådgivning, terapi eller sosiale aktiviteter for barna og familiene deres.