Egmont sygdom og fravær

Sygdom og andet fravær

Her kan du læse nærmere om hvad du skal gøre i tilfælde af sygdom eller andet fravær grundet familiemæssige årsager, graviditetsundersøgelser eller læge- og tandlægebesøg.

Som fastlønnet funktionæransat får du fuld løn under sygdom. Ved sygdom er du forpligtet til at meddele fravær til din nærmeste leder hurtigst muligt og senest kl. 9 på første fraværsdag. 

På Egmonts anmodning er du også forpligtet til at deltage i en sygefraværssamtale og til at fremskaffe dokumentation for din sygdom, f.eks. mulighedserklæring, tro og love erklæring eller lægeerklæring. Egmont betaler udgifterne forbundet med disse erklæringer. 

I forbindelse med at sygdom er anmeldt til kommunen, modtager du dagpengeblanketter til udfyldelse. Blanketter fra kommunen skal udfyldes og returneres senest 8 dage efter modtagelsen. Hvis kommunen ikke modtager blanketterne rettidigt, stopper kommunen refusionsudbetaling til selskabet. Refusionsudbetalingen stopper også, hvis mulighedserklæringen ikke indsendes inden for fristen,  eller hvis du ikke overholder mødeaftaler med kommunen. Hvis kommunen stopper refusionsudbetalingen på baggrund af ovenstående forseelser fra din side, forbeholder Egmont sig ret til at stoppe din lønudbetaling.

Barnets 1. sygedag

Hvis dit barn er under 14 år, har du lov til at blive hjemme og passe barnet på dets første sygedag, såfremt der ikke umiddelbart kan findes anden pasning. 

Sygdom under ferie

En medarbejder, som har optjent 25 dages ferie, og som bliver syg under ferien, har muligvis ret til erstatningsferie efter 5 sygedage. Retten til erstatningsferie er betinget af, at medarbejderen sygemelder sig rettidigt og kan fremvise tilstrækkelig lægelig dokumentation for sin sygdom fra 1. sygedag. Det er medarbejderen selv, der betaler for ‎lægeerklæringen.  

Andet fravær

Fravær af særlige familiemæssige årsager

Efter nærmere bestemte regler har Egmonts medarbejdere ret til fravær fra arbejdet når:

  • Sygdom eller ulykke i nærmeste familie gør medarbejderens umiddelbare tilstedeværelse påtrængende nødvendig

  • Medarbejderen bliver ansat af kommunen til at passe en nærtstående med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, eller

  • Medarbejderen modtager plejevederlag efter bestemmelserne herom i lov om social service for at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. De nærmere bestemmelser kan læses i ”Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager".  HR kan kan hjælpe, hvis du har spørgsmål.

Graviditetsundersøgelser

Hvis undersøgelser i forbindelse med graviditet finder sted i arbejdstiden, skal din leder rettidigt underrettes herom. Når graviditetsundersøgelserne foretages i arbejdstiden, skal de så vidt muligt lægges i ydertimerne. 

Læge-/tandlægebesøg

Der kan gives fri til læge- og tandlægebesøg efter forudgående aftale med nærmeste leder, hvis fraværet holder sig inden for et par timer, og lægebesøget ikke kan lægges uden for arbejdstiden. Når læge-/tandlægebesøg finder sted i arbejdstiden, skal de så vidt muligt lægges i ydertimerne. 

Dødsfald

Ved en medarbejders død i ansættelsestiden har den efterladte ægtefælle eller børn under 18 år, som medarbejderen har forsørgerpligt over for, krav på 1, 2 eller 3 måneders løn, (inkl. den indeværende måned), hvis medarbejderen har været ansat henholdsvis 1, 2 eller 3 år, jr. Funktionærlovens § 8. Beløbet udbetales direkte til de efterladte uden om dødsboet.