Ferie og andre fridage

Her kan du læse nærmere om afholdelse og optjening af ferie samt andre fridage

Optjening/afholdelse

Ferie afholdes i ferieåret 1. maj – 30. april, og retten til ferie optjenes på baggrund af ansættelsen i et kalenderår forud for ferieåret. 

Du har ret til 25 feriedage årligt, svarende til fem ugers ferie. Har du været ansat i hele det foregående kalenderår, får du fuld løn under ferien. Har du kun været ansat en del af det foregående år, får du forholdsmæssig ferie med løn med en optjening på 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse. 

Har du ikke optjent fem ugers ferie inden for et optjeningsår, skal de resterende dage op til 25 holdes enten med medbragt feriegodtgørelse, feriedagpenge fra en arbejdsløshedskasse eller evt. uden indtægt. Optjent ferie med løn afholdes først.

Du har ret til at holde tre ugers ferie i sammenhæng i tiden 1. maj til 30. september (hovedferien).

Din ferie skal altid godkendes af din nærmeste leder og koordineres i forhold til arbejdsopgaver, der skal løses. 

Du kan læse mere om ferie her:

Tvungen ferie

Kristi Himmelfartsferie: Egmont Huset holder lukket fredagen efter Kristi Himmelfart, hvorfor det pålægges medarbejderne at afholde en feriedag denne dag.

Lindhardt og Ringhof Forlaget holder lukket mellem jul og nytår, hvorfor der pålægges medarbejderne at afholde feriedage.

Registrering af ferie 
Al ferie skal registreres i PeoplePlace. Du skal anmode om ferie direkte i PeoplePlace, hvorefter din leder skal godkende anmodningen. Egmont anser det for meget vigtigt, at medarbejderne afholder al ferie i ferieåret. Det er lederens ansvar, at ferieafholdelse registreres korrekt og lederen skal også sikre, at der kun i særlige tilfælde indgås aftale om overførsel af ferie. Hvis ferieafholdelse ikke registreres i PeoplePlace, kan det have store økonomiske konsekvenser for selskabet. Kontakt evt. HR på hr@egmont.com for vejledning.

Overførsel af ferie 
Hvis du af en eller anden grund ikke får holdt alle fem optjente uger, er der mulighed for, at ”den 5. ferieuge” enten kan overføres til næste ferieår eller udbetales. Hvis du ønsker optjente og ikke afviklede feriedage ud over 20 dage overført til det følgende ferieår, skal du skriftligt give besked herom til din nærmeste leder inden ferieårets udløb (dog senest den 15. april), som så indsender samlet oversigt til HR.

Hvis du vil have overskydende feriedage (maks. fem) udbetalt, skal du udfylde en blanket om udbetaling af uhævede feriepenge (blanket Fe1), der findes på bl.a. borger.dk. Udbetaling af den optjente ferie for den 5. ferieuge forudsætter, at der ikke er indgået aftale om overførsel af ferie. Du skal bede om at få udbetalt de overskydende feriedage senest d. 30. september. Hvis du har holdt mindre end fire ugers ferie, vil den ikke-holdte ferie ud over den femte ferieuge gå tabt, og beløbet bliver indbetalt til Arbejdsmarkedets Feriefond. 

Feriefridage kan ikke overføres eller udbetales.

Sygdom under ferie
En medarbejder, som har optjent 25 dages ferie, og som bliver syg under ferien, har muligvis ret til erstatningsferie efter 5 sygedage. Retten til erstatningsferie er betinget af, at medarbejderen sygemelder sig rettidigt og kan fremvise tilstrækkelig lægelig dokumentation for sin sygdom fra 1. sygedag. Det er medarbejderen selv, der betaler for ‎lægeerklæringen.  

Ferie ved barsel
Efter afholdelse af de 24 ugers orlov med løn afholdes i umiddelbar forlængelse heraf som hovedregel eventuel restferie fra det tidligere ferieår plus eventuel hovedferie for indeværende år. Vær opmærksom på, at barslen afbrydes i denne periode, og at kommunen derfor skal have meddelelse herom. 

Ønsker man at udnytte retten til at udskyde mellem 8 og 13 uger af forældreorloven til et senere tidspunkt, skal det varsles til selskabet inden 8 uger efter fødslen, og lønservice i Azets skal have besked herom. Såfremt man i denne forbindelse ikke kan nå at afholde restferie ved overgang til det nye ferieår uden at afbryde barslen, vil eventuel restferie blive udbetalt i maj måned.

Ferie ved fratræden 
Hvis du fratræder din stilling i selskabet, overføres eventuelt ferietilgodehavende til FerieKonto.  

Ferietillæg
Når du holder ferie med løn, udbetales et særligt ferietillæg på 1% af årslønnen i optjeningsåret, fratrukket løn under afholdt ferie.  Ferietillægget udbetales med lønnen for maj måned.

Feriefridage
For ikke-overenskomstansatte i Egmont er følgende besluttet:

For ansatte, som er berettiget til fem ugers ferie, kan der afholdes i alt 5 feriefridage. Retten til de 5 feriefridage udløses dog først efter 9 måneders ansættelse, og er til afholdelse i det efterfølgende ferieår. 

Hvis du arbejder på nedsat arbejdstid, beregnes feriefridagene forholdsmæssigt. Arbejder du eksempelvis 4 dage om ugen, opnås 4 feriefridage. For ansatte, som har seks ugers ferie, gives der ikke ekstra feriefridage. Man optjener feriefridage under barsel.

Feriefridagene afholdes altid først, dvs. før egentlig ferie. Hvis feriefridage ikke afholdes, tabes de, og de kan ikke konverteres til kontanter eller overføres til næste ferieår. Ved eventuel fratrædelse tabes ikke afholdte feriefridage ligeledes og udbetales ikke.

Fridage med løn

Bryllup:
Egmont giver fri på selve bryllupsdagen ved eget bryllup eller en dag i tilslutning hertil.

Dødsfald/begravelse: 
Ved dødsfald eller begravelse i den nærmeste familie gives der fri efter aftale med nærmeste leder. 

Flytning: 
I tilknytning til flytning gives der en fridag. 

Fødsel: 
I forbindelse med fødsel i egen husstand gives en fridag. 

Juleaftensdag:
Selskabet har lukket den 24. december, hvorfor dagen er at betragte som en fridag. 

Kritisk sygdom:
Ved kritisk sygdom hos ægtefælle, børn eller forældre gives der fri efter nærmere aftale med HR og nærmeste leder. 

Nytårsaftensdag:
Egmont Huset er lukket den 31. december, hvorfor dagen er at betragte som en fridag. 

Sølvbryllup:
Ved eget sølvbryllup gives der fri på selve dagen. 

50/60-års-fødselsdag:
Der gives fri på selve dagen. Såfremt fødselsdagen falder en weekend, gives fri fredag eller mandag. 

Grundlovsdag: 
Egmont Huset er lukket den 5. juni, hvorfor dagen er at betragte som en fridag. 

Andet:
Ved uforudsete begivenheder kan der, efter aftale med nærmeste leder, bevilges ekstra frihed, såfremt arbejdet og forholdene i øvrigt tillader det.

Sygdom under ferie
En medarbejder, som har optjent 25 dages ferie, og som bliver syg under ferien, har muligvis ret til erstatningsferie efter 5 sygedage. Retten til erstatningsferie er betinget af, at medarbejderen sygemelder sig rettidigt og kan fremvise tilstrækkelig lægelig dokumentation for sin sygdom fra 1. sygedag. Det er medarbejderen selv, der betaler for ‎lægeerklæringen.