fond-banner

Egmont Fonden støtter gode ideer

28.09.2015

Fredericia Kommune og Professionshøjskolen Metropol vinder Egmont Fondens løsningskonkurrence om, hvordan vi bedst kan give akuthjælp til familier, der rammes af sygdom og død.

Egmont Fondens løsningskonkurrence er slut. Blandt de 13 indkomne idéer har vi fundet to vindere: Professionshøjskolen Metropol med initiativet Børne Buddies og Fredericia Kommune med initiativer Grib sorgen, grib livet. Begge idéer imødekommer de behov for akuthjælp, vi ser hos familier, der oplever sygdom og død – og samtidig har de potentialet til at blive til ambitiøse initiativer med stor og langsigtet effekt for rigtigt mange familier. De to idéer vinder hver 100.000 kroner som udviklingsstøtte, der skal bruges til at videreudvikle idéerne til færdige projektbeskrivelser, der kan danne grundlag for en ansøgning til Egmont Fonden.

Det har vi lagt vægt på
I vores vurdering af idébeskrivelserne har vi lagt særlig vægt på

1) i hvor høj grad idéen modsvarer de behov, vi ser hos de sorgramte familier,
2) hvor stor en effekt det færdige initiativ potentielt kan få,
3) hvor realistisk det er, at idéen kan føres ud i livet.

13 gode idéoplæg
Vi har læst alle 13 idéoplæg med stor interesse og sætter stor pris på det engagement, der ligger bag hver og en. Der er kun to af initiativerne, der vinder udviklingsmidler, men der gemmer sig en guldgrube af gode idéer i de øvrige 11 oplæg. Vi håber, at de vil inspirere til nye løsninger og samarbejder på kryds og tværs.

Om vinderinitiativerne

Afsender Titel Beskrivelse Begrundelse
Metropol Børne Buddies Professionshøjskolen Metropol vil etablere et korps af frivillige sygeplejestuderende – såkaldte Børne Buddies – der skal yde særlig støtte og hjælp til børn, som oplever alvorlig sygdom og død i deres hjem. De frivillige kan fx tage på ture, lave mad sammen med børnene eller hjælpe til, at de opretholder sine fritidsinteresser. Korpset kan på sigt udvides til at omfatte andre faggrupper på Metropol og kopieres til professionshøjskoler i andre dele af landet. Vi har lagt særlig vægt på, at Børne Buddies i høj grad imødekommer de behov, vi ser hos de børn, som oplever sygdom og død i den nærmeste familie. Der er gode perspektiver i at bruge sygeplejestuderende som frivillige, idet de både vil kunne bidrage med deres egen faglighed og selv udvikle sig fagligt gennem indsatsen. Endelig rummer løsningen gode muligheder for udbredelse til både andre faggrupper og andre dele af landet.
Fredericia Kommune  Grib sorgen, grib livet Fredericia Kommune vil udvikle en akut, tværfaglig, koordinerende indsats for de børnefamilier, som rammes af sygdom og død. Kernen i indsatsen er, at kommunen udvikler en langsigtet sorgplan for den enkelte familie, som kan styrke familiens muligheder for at komme tilbage til en normal hverdag. Sorgplanen omfatter både de professionelle omkring familien og familiens netværk og skal sikre, at støtten til familien koordineres. Det er ambitionen, at konceptet afprøves i flere kommuner samtidig  Vi har lagt særligt vægt på, at Fredericia Kommune vil sikre en helhedsorienteret og koordineret hjælp til de familier, som oplever sygdom og død. I denne forbindelse er det væsentligt, at planen også omfatter familiens private relationer. Der er gode perspektiver i, at projektet afprøves i flere kommuner samtidig.

De sidste 100.000 kr.
På workshoppen den 20. august blev der efterspurgt en løsning, der på en enkel og fleksibel måde kan koordinere praktisk hjælp til familier med et akut hjælpebehov. Vi vurderer, at det er vigtigt og perspektivrigt at udvikle en sådan løsning. Da der blandt de indsendte idébeskrivelser ikke er nogen, der præcist rammer dette behov, har vi besluttet at målrette den sidste udviklingspulje til at undersøge mulighederne for, hvordan en sådan løsning kan udvikles.