Logo

RSS Print

Egmonts whistleblowing-politik

Egmont forpligter sig til ærlighed, redelighed og ansvarlighed.

> Gå til indberetningssystemet

Politikkens formål

Egmont forpligter sig til ærlighed, redelighed og ansvarlighed. I tråd med denne forpligtelse forventer vi, at medarbejdere og samarbejdspartnere, der opdager mistænkeligheder i forbindelse med Egmonts forretning, vil stå frem og udtrykke deres  bekymringer.

Det er derfor formålet med denne politik at:

 • få dig til at være tryg ved at fortælle om mistænkelige sager og hjælpe dig til at stille spørgsmål og handle i tilfælde af tvivl om forretningsgange
 • forklare hvordan du kan give din bekymring til kende
 • forsikre dig om, at du vil være beskyttet mod repressalier eller personforfølgelse, hvis du har rejst en problemstilling i god tro.

Politikkens omfang

Forhold, der kan indberettes under whistleblowing-politikken, omfatter:

 • ulovlig adfærd
 • alvorlige helbreds- og sikkerhedsrisici - både for offentligheden og for medarbejdere
 • skader på miljøet
 • uberettiget brug af Egmonts midler   
 • muligt bedrageri og korruption

Enhver alvorlig mistanke, du måtte have vedrørende lederes eller medarbejderes adfærd i Egmont kan indberettes i henhold til whistleblowing-politikken. Ligeledes kan forhold vedrørende andre, der handler på vegne af Egmont, indberettes.

Hvis du er medarbejder, og dine bekymringer er omkring andre forseelser end ovenstående (f.eks. mobning, alkohol, chikane, diskriminering osv.), bør du kontakte din lokale ledelse eller lokal HR, og sagen vil ikke blive behandlet i henhold til whistleblowing-politikken.

Hvordan man indberetter en mistanke

Hvis du er medarbejder, bør du normalt i første instans informere din egen leder om din bekymring. Hvis du tror, at din egen leder er involveret, skal du kontakte din leders overordnede. Hvis du tror, at din administrerende direktør eller økonomidirektør er involveret, kan du vælge at informere din divisionsdirektør.

Hvis dette ikke er muligt, eller hvis du ikke er ansat i Egmont og ikke har adgang til relevante ledelsesfunktioner i Egmont, kan du logge på Egmonts elektroniske whistleblowing-system og sende Egmont en besked gennem systemet. Du finder vej til systemet her.

Din besked vil blive læst af den ansvarlige leder i Koncern HR og i Koncern Jura.

Venligst angiv følgende i din besked:

 • sagens baggrund og historik
 • grunden til, at du er særligt bekymret over situationen.

Jo tidligere du giver udtryk for din mistanke, jo lettere er det at gribe ind.

Skønt det ikke forventes, at du kan bevise hele sandheden i en beskyldning, skal du kunne påvise, at der er en rimelig begrundelse for din mistanke.

Anonyme beskyldninger og fortrolighed

Egmonts whistleblowing-system gør det muligt for dig at være anonym – systemet er udfærdiget specielt med henblik på databeskyttelse og forhindrer både Egmonts ledere og systemudbyderen i at identificere den IP-adresse, som beskeden er sendt fra.

Med denne politik vil vi dog opfordre dig til at sætte dit navn på henvendelsen. Anonymt fremsatte beskyldninger er svagere end ikke-anonyme henvendelser, og vil kun blive behandlet efter Egmonts eget skøn.

Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og vi vil gøre alt, hvad vi kan for ikke at afsløre din identitet.

Egmont tolererer ikke nogen form for chikane, personforfølgelse eller indirekte pres, og vil træffe nødvendige foranstaltninger for at beskytte dig, hvis du fremsætter din mistanke i god tro.  

Hvordan Egmont vil svare dig

Egmont vil bekræfte, at vi har modtaget og forstået baggrunden for din henvendelse, men kun hvis du står frem med dit navn. Hvis du vælger at være anonym, vil Egmont undersøge sagen ud fra en konkret vurdering.    

Uanset om du vælger at være anonym eller stå frem med navn, skal du oprette et selvvalgt password i det elektroniske whistleblowing-system. Systemet sender dig herefter et sagsnummer. Såfremt du ønsker det, kan du fra da af, ved hjælp af dit sagsnummer og password til login, kommunikere gennem systemet med den ansvarlige Egmont leder. Du vil kunne læse beskeder, som Egmont har sendt dig, og svare på dem.   

Alt efter hvad, der er relevant, kan de fremførte mistanker:

 • blive undersøgt af ledelsen, intern revision, eller igennem en disciplinærsag
 • danne grundlag for en uafhængig efterforskning
 • blive henvist til den eksterne revision
 • blive henvist til politiet

For at beskytte den enkelte og personerne, der anmeldes, vil der blive foretaget en indledende undersøgelse for at fastslå om en efterforskning er relevant og, i så tilfælde, hvilken form den skal have. Det altovervejende hensyn, som ligger Egmont på sinde, er Egmont Fondens og offentlighedens interesser.

Visse sager vil kunne løses ved, at der gribes ind uden nærmere efterforskning. Hvis det er nødvendigt at handle hurtigt, vil det blive gjort, inden der indledes en efterforskning.

Om nødvendigt vil Egmont forsøge at få flere oplysninger fra dig gennem det elektroniske whistleblowing-system.

Arrangeres der et møde, kan du blive ledsaget af en repræsentant for en fagforening eller faglig organisation eller af en ven. Dette møde kan foregå eksternt hvis du ønsker det.

Usande beskyldninger

Hvis du forelægger en mistanke i god tro, men som ikke bekræftes af efterforskningen, vil der ikke ske dig noget. Hvis du derimod fremsætter en beskyldning, der er useriøs, ondsindet eller fremsat for personlig vindings skyld, kan der blive tale om disciplinær eller retslig forfølgelse af dig.

Information til indberettede personer i henhold til denne politik

I overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen vil de personer, der er blevet indberettet i henhold til denne whistleblowing-politik, blive underrettet om, at der er rettet mistanke mod dem, men ikke om, hvem der har fremsat mistanken. Egmont vil informere dem på et passende tidspunkt, afhængigt af hvor alvorlig sagen er, og hvilken type efterforskning der er påkrævet.  

Den ansvarlige direktør og bestyrelsens rolle

Egmonts koncernchef har det det overordnede ansvar for, at denne politik implementeres og vedligeholdes. Egmonts bestyrelse vil modtage en årlig rapportering på forhold indberettet under whistleblowing-politikken. Formand og næstformand for Egmonts bestyrelse vil løbende blive orienteret om indberettede sager samt deres udfald. I rapporteringen vil det ikke fremgå hvem, der har indberettet forhold, men kun hvem henvendelserne vedrører.