Logo

RSS Print

Code of Conduct och Social Compliance

På Egmont har vi under många år satsat hårt på vårt samhällsansvar. En viktig del i det arbetet är en ansvarsfull organisation av vår kedja av leverantörer. Arbetet med leverantörskedjan bygger på Egmonts uppförandekod, Code of Conduct. Det här dokumentet anger vilka krav som vi och våra leverantörer måste uppfylla.

Egmont’s Code of Conduct

Arbetet med samhällsansvar i den operativa delen av verksamheten bygger på Egmonts Code of Conduct (uppförandekod). Där anges vilka krav som våra anställda, våra samarbetspartner och våra leverantörer måste uppfylla. De övergripande kraven är följande:

  • Högsta möjliga kvalitetsnivå inom alla delar av verksamheten över hela världen
  • Etiskt och ansvarsfullt beteende på alla punkter under arbetets utförande
  •  Stöd och respekt för alla enskilda personer och beskydd av deras rättigheter
  •  Hänsyn till miljön

Egmonts Social Compliance-program – en ansvarsfullt organiserad leverantörskedja

Hos Egmont arbetar vi för att tillgodose samhällskraven genom att organisera vår leverantörskedja på ett ansvarsfullt sätt. Detta har i många år varit en grundläggande del av Egmonts verksamhet. En särskild plan, Egmont Social Compliance Programme, har instiftats för att hjälpa oss säkerställa en jämn och godtagbar nivå på våra leverantörers arbete med samhällsansvar. Planen koncentreras såväl på samhällsansvaret som på produkternas kvalitet och säkerhet.

Detta innebär att nya och existerande leverantörer av böcker, tidskrifter, leksaker, aktivitetsprodukter och licensprodukter måste genomgå en kontrollprocess för att få godkännande att tillhandahålla produkter åt Egmont, eller licensprodukter. Processen består av tre steg.

Hur fabriker eller tryckerier ska kontrolleras bestäms efter en riskbedömning. Vi har definierat tre grupper med olika risknivåer, enligt en internationellt accepterad standard. Grupp 1 har den högsta risknivån, och fabriker/tryckerier i dessa länder kontrolleras årligen. Grupp 2 kontrolleras med 18–24 månaders mellanrum, medan fabriker/tryckerier i grupp 3 har den lägsta risknivån och kontrolleras på tillfällig basis.

När risknivån är fastställd utförs kontrollen av en eller flera kontrollanter. Egmonts kontroller utgår från Egmonts uppförandekod och fokuserar på mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljöfrågor och antikorruption. Alla fabriker och tryckerier kontrolleras före produktionen för att säkerställa att de lever upp till kraven i Egmonts uppförandekod.

På fyra områden har vi absolut nolltolerans hos alla våra leverantörer:

  • Inget barnarbete
  • Inget tvångsarbete
  • Inga allvarliga hälso- eller säkerhetsbrister som medför risk för anställda att mista livet eller ådra sig kroppsskador
  • Iakttagande av lokala minimilöner

Om det upptäcks att en tillverkares anläggning bryter mot någon av dessa punkter ingriper Egmont omedelbart. Fabriken eller tryckeriet ställs under övervakning och kommer att utsättas för ytterligare kontroller av att felen har åtgärdats.

Sista steget i processen är att utvärdera kontrollanternas rapporter och återkoppla om vilka punkter som kräver omedelbar uppmärksamhet och vilka som behöver rättas till under kommande kontrollperiod. En allmän översikt över kontrollresultaten från grupp 1 återfinns i årets COP-rapport.

År 2015 genomförde Egmont 90 kontroller över hela världen och utvärderade mer än 259 kontroller som utförts av ackrediterade firmor enligt internationell standard.

Mer om Egmonts arbete med produktsäkerhet och kvalitetsfrågor finns att läsa här