Logo

RSS Print

Egmont som arbetsplats

Det är mycket viktigt för Egmont att anställa rätt personer och att ge dem möjlighet att utvecklas i deras arbetsliv.

Vi använder olika metoder och redskap för att stötta utvecklingen av våra välfungerande arbetsplatser.

  • Koncernpolicy
  • Principer för bra ledarskap
  • Egmonts utbildningsprogram
  • People Survey

Koncernpersonalpolicy

 Sedan 2004 har Egmont haft en gemensam koncernpersonalpolicy som omfattar de förväntningar man kan ha till varandra som anställda i Egmont. Den policyn täcker ett brett spektrum av områden, såsom:

Rekrytering: Egmont har som ambition att anställa och utnämna medarbetare med rätt yrkes- och personliga kvalifikationer för ett jobb, oavsett kön, ålder, handikapp, etnisk eller religiös bakgrund. Egmont vill öka jämlikheten genom att ge män och kvinnor samma möjligheter att befordras till ledande positioner.

Utbildning och utveckling: På Egmont är det viktigt att medarbetarna är väl kvalificerade i förhållande till de uppgifter som ska lösas – både på kort och lång sikt. Det är ledarens och den enskilda medarbetarens gemensamma ansvar att arbeta med medarbetarens yrkeskunnande och personliga utveckling i förhållande till arbetsuppgifterna.

Medarbetarsamtal (Performance Development Review): På Egmont genomförs ett årligt medarbetarutvecklingssamtal mellan ledaren och medarbetaren. Vid samtalet utvärderar ledaren och medarbetaren tillsammans medarbetarens uppfyllda mål, insats och samarbete under det föregående året. Vid samtalet diskuterar och beslutar ledaren och medarbetaren kommande arbetsuppgifter, mål och framgångskriterium.

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet: Egmont lägger stor vikt vid att skapa och fasthålla en hälsosam och säker arbetsmiljö och att tillvarata medarbetarnas hälsa. Varje verksamhet har ansvar för att inreda arbetsförhållandena i enlighet med dessa kriterier, i samarbete med ledningen, lokala HR och medarbetare.

Varje år utvärderas olika principer i Egmonts koncernpersonalpolicy och våra principer för bra ledarskap i Egmonts globala medarbetarundersökning, People Survey. Svaren används för att generera omkring 600 rapporter, som sedan utgör grunden för uppföljning och förbättringar i Egmonts företag och avdelningar.

Egmonts Principer för bra ledarskap

 På Egmont anser vi att bra ledarskap är att ha förmågan att formulera mål för affärsverksamheten, att nå dessa mål samt kunna motivera medarbetarna och få varje enskild medarbetare att använda sin potential till fullo. Därför ställer vi stora krav på våra ledare och vi har ett antal principer för bra ledarskap som vi med jämna mellanrum följer upp på med utvärderingar.

Varje år utvärderas olika principer i Egmonts koncernpersonalpolitik och våra principer för bra ledarskap i Egmonts People Survey, en global medarbetarundersökning. Svaren används för att generera omkring 600 rapporter, som sedan utgör grunden för uppföljning och förbättringar i Egmonts företag och avdelningar.

Egmonts utbildningsprogram

 Generel Leder Training är Egmonts obligatoriska ledarträningsprogram för ledare med personalansvar. Programmets mål är att säkra den allmänna ledarkvaliteten på Egmont och samtidigt utveckla ledarnas förutsättningar att sätta tydliga mål, motivera medarbetare och arbetsgrupper, delegera uppgifter och ansvar, genomföra svåra samtal, coachning samt implementering av förändringsprocesser. Programmet har funnits sedan 2009 och har tillsammans med andra insatser medverkat till att ledarkvaliteten på Egmont har förbättrats avsevärt.

Dessutom arrangerar Egmont med jämna mellanrum kurser i projektledning, ledarkommunikation och presentationsteknik. Företaget har även introducerat initiativet Egmont Master Class. Egmont Master Class genomförs i samarbete med ledande konsultverksamheter, medieföretag och handplockade föreläsare och har fokus på ämnen som bl.a. innovation, företagsutveckling, affärsmodeller, förändringsledning och sociala och digitala medier. Tanken med Egmont Master Class är att ge Egmonts medarbetare möjlighet att inspireras, tränas och utbildas av lärare och föreläsare både från Sverige och andra länder.

Egmonts årliga medarbetarundersökning – People Survey

 People Survey är Egmonts årliga medarbetarundersökning, som utvärderar medarbetarnas trivsel på många områden. Medarbetarna utvärderar områden som bl.a. företagsledning, närmaste ledare och dagligt arbete samt professionell och personlig utveckling.

De senaste årens medarbetarundersökningar visar att Egmont har en hög andel nöjda, motiverade och hängivna medarbetare. Samtidigt är medarbetarna mycket nöjda med deras arbetsuppgifter och deras närmaste ledares ledaregenskaper.