Logo

RSS Print

Code of Conduct og Sosialt Ansvar

Egmont har i mange år arbeidet med sosialt ansvar, og ansvarlig leverandørkjedestyring er en viktig del av dette arbeidet. Arbeidet med leverandørkjedestyring har sin opprinnelse i Egmonts Code of Conduct - CoC. Dette dokumentet setter opp en fortegnelse over de kravene som vi og våre leverandører må leve opp til.

Egmonts Code of Conduct

Egmonts arbeid med CSR (Corporate Social Responsibility) i den driftsmessige delen av bedriften, er basert på overensstemmelse med Egmonts Code of Conduct (CoC). CoC fortegner krav som våre ansatte og våre leverandører må overholde.  De generelle kravene er:

  • Et høyt dyktighetsnivå i alle aspekter av vår virksomhet verden over
  • Etisk og ansvarlig atferd i all vår virksomhet
  • Støtte, respekt og beskyttelse av alle individers rettigheter
  • Respekt for miljøet


Ansvarlig Leverandørkjedestyring - Egmont Sosialt Ansvar Program

Egmonts arbeid med sosialt ansvar skjer gjennom ansvarlig leverandørkjedestyring , som igjen har vært en integral del av Egmonts virksomhet i mange år. Egmont Sosialt Ansvar-program ble opprettet for å forsikre et jevnt og akseptabelt sosialt ansvarsnivå ved alle våre leverandørers driftsanlegg. Tiltaket har et tveegget formål, nemlig sosialt ansvar og varesikkerhet -og kvalitet. 

Dette betyr at nye og eksisterende leverandører av bøker, ukeblader, leker og aktivitetsprodukter, og lisensprodukter må gjennomgå en revisjonsprosess for å kunne produsere Egmont- og lisensvarer. Dette er en tre-trinns prosess.

Fabrikkene/trykkeriene blir pålagt revisjon basert på en risikoevaluering. Vi har fastsatt tre grupper ifølge anerkjente internasjonale normer, med forskjellige risikonivåer. Gruppe én har det høyeste risikonivået og fabrikker/trykkerier i disse landene har en revisjonssyklus på 12 måneder. Gruppe to har en revisjonssyklus på 18-24 måneder. Fabrikker/trykkerier i gruppe tre har det laveste risikonivået og blir revidert på en ad hoc basis. 

Etter at risikonivået er blitt fastlagt, blir revisjonen  utført av en eller flere inspektører.  En Egmont revisjon tar utpunkt i Egmonts Code of Conduct og fokuserer på menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og anti-korrupsjon. En revisjon blir gjennomført på alle fabrikker/trykkerier forut for produksjon for å kunne forsikre om at de er i samsvar med Egmonts Code of Conduct. 

Vi har fire nulltoleranse-forskrifter:

  • Barnearbeid er forbudt
  • Tvangsarbeid er forbudt
  • Trygt og sikkert arbeidsmiljø og ingen fare for at arbeidere kan bli skadet eller drept
  • Garantert, lovmessig minstelønn for alle ansatte

Når/hvis en slik krenkelse blir oppdaget hos en produsent, går Egmont straks til aksjon og  fabrikken/trykkeriet blir satt under overvåkning og vil undergå en revisjon for å forsikre om at problemene blir rettet på.  

Det siste skrittet er en evalueringsprosess av revisjonsrapporten som da gir feedback om problemer som trenger øyeblikkelig behandling og som må rettes på innen den neste syklusen. Du finner overblikk over undersøkelsesresultater fra Gruppe én i COPrapporten fra i år.

Egmont gjennomførte 90 revisjoner globalt i 2015 og mer enn 259 revisjoner ble evaluert av velsette revisjonsfirmaer ifølge internasjonale normer.

Du kan lese mer om Egmonts arbeid med produktsikkerhet- og kvalitet her.