Logo

RSS Print

Et godt liv for børn og unge

Egmont Fonden arbejder for at bekæmpe ”den moderne fattigdom”. Det gør vi ved at fokusere målrettet på at understøtte udsatte børn og unges læring og livsduelighed og dermed reducere betydningen af den negative sociale arv

Egmont Fondens almennyttige aktiviteter foregår primært i Danmark. Fonden støtter også i Norge inden for områder, hvor fonden har udviklet en særlig kompetence, og hvor der er mulighed for at skabe synergi mellem aktiviteterne i de to lande.

I 2016 uddelte Egmont Fonden 95 mio. kr. til indsatser målrettet at understøtte udsatte børn og unges læring og livsduelighed.


Eksempler på støtte i 2016

Tidlig indsats

I 2016 søsatte Egmont Fonden sammen med tænketanken DEA initiativet “Småbørnsalliancen”, som samler centrale aktører på 0-6-årsområdet. Meget forskning viser, at det er nødvendigt at sætte tidligt ind, hvis vi skal bryde den negative sociale arv. Det lykkes vi ikke godt nok med i dag. Målet med alliancen er at skabe et stærkt og ambitiøst fællesskab, som kan bidrage til ny viden og løsninger, der gør, at vi i Danmark bliver bedre til at understøtte små børns læring og livsduelighed.

 

Skilsmisse

Egmont Fonden har siden 2014 haft et partnerskab med Børns Vilkår, som arbejder for at skabe bedre trivsel for børn i skilsmisse. I 2016 har partnerskabet og herunder lanceringen af rapporten ”Mine forældre skal skilles. Så vidt jeg forstår” og kampagnen #skiltmedbørn skabt stor offentlig opmærksomhed og debat om, hvordan man kan hjælpe barnet, når forældre skal skilles. Partnerskabets indsats betød bl.a., at partierne bag årets satspuljeforlig bevilgede penge til, at børn fanget i konfliktfyldte skilsmisser får deres egen 'advokat' i skikkelse af en uafhængig bisidder – en ordning som Statsforvaltningen, Børns Vilkår og Egmont Fonden de seneste to år har kørt som forsøg.


Partnerskab med Kronsprinsparets Fond i Norge

Egmont Fonden indgik i 2016 et partnerskab med Kronprinsparets Fond i Norge. Målet med partnerskabet er at øge trivsel og læring for unge i Norge ved at motivere og hjælpe flere unge til at fuldføre en ungdomsuddannelse. Et af de initiativer, som Egmont Fonden støtter gennem partnerskabet er UngInvest, som er et alternativt tilbud til de 16-19-årige, som dropper ud af de traditionelle ungdomsuddannelser. UngInvest formår med en mere praktisk og jordnær tilgang til læring at motivere op imod 80 procent af deres elever, så de vender tilbage til uddannelsessystemet. Partnerskabet skal desuden bidrage til, at god metodik og gode idéer spredes på tværs af landegrænserne, og at flere bliver inspirerede til at gøre en indsats. Aftalen løber over fire år og har en samlet beløbsramme på EUR 1,36 mio.

Flygtningehandlingsplan

Egmont Fonden afsatte i 2016 30 mio. kr. til en særlig indsats over de næste to år for nytilkomne flygtningebørn. Midlerne skal gå til indsatser og initiativer, som skal sikre børnene den bedst mulige start på livet i Danmark og Norge. Egmont Fonden ønsker med indsatsen at tage et vigtigt medansvar for løsningen af en række centrale problemer, som flygtningebørnene oplever. Fonden ønsker samtidig at fremme et bredt samarbejde på tværs af sektorer, fagligheder og forvaltningsniveauer om de bedst mulige indsatser for og med de nytilkomne flygtningebørn. Fonden støtter indsatser både i Danmark og i Norge.

 

En Håndsrækning

I 2016 uddelte Egmont Fonden 10 mio. kr. i enkeltstøtte til udsatte børn og deres familier. Håndsrækningen til børn og unge kan fx være støtte til fritidsaktiviteter, ferielejr, julehjælp eller andet, der styrker muligheden for at leve et normalt børne- eller ungdomsliv. Enkeltstøtten blev uddelt via fem sociale organisationer: Børnehjælpsdagen, Landsorganisationen af Kvindekrisecentre, Mødrehjælpen, Røde Kors i Danmark og Norske Kvinners Sanitetsforening. Målet er, at håndsrækningen fra Egmont Fonden følges op af mere langsigtet hjælp, fx rådgivning, terapi eller sociale aktiviteter for børnene og deres familier.